Category: Gayathri Stotras

Gayatri mantra in Telugu

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి | ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ || Related posts: Gayatri ashtakam – శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం … Gayatri stotram – గాయత్రీస్తోత్రం … Sri Gayatri Stuti – శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి...

Vividha Gayatri Mantralu – వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి | తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ || ౧ తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్ || ౨ తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో నన్దిః ప్రచోదయాత్ || ౩ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి...

Sri Gayathri Ashtottara sata nama stotram – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా | విచిత్రమాల్యాభరణా తుహినాచలవాసినీ || ౧ || వరదాభయహస్తాబ్జా రేవాతీరనివాసినీ | ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృతవిరాజితా || ౨ || భద్రపాదప్రియా చైవ గోవిందపదగామినీ | దేవర్షిగణసంతుష్టా వనమాలావిభూషితా || ౩ || స్యందనోత్తమసంస్థా చ ధీరజీమూతనిస్వనా | మత్తమాతంగగమనా హిరణ్యకమలాసనా || ౪...

Sri Gayathri Ashtottara Satanamavali – శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం తరుణాదిత్యసంకాశాయై నమః ఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమః ఓం విచిత్రమాల్యాభరణాయై నమః ఓం తుహినాచలవాసిన్యై నమః ఓం వరదాభయహస్తాబ్జాయై నమః ఓం రేవాతీరనివాసిన్యై నమః ఓం ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞాయై నమః ఓం యంత్రాకృతవిరాజితాయై నమః ఓం భద్రపాదప్రియాయై నమః ఓం గోవిందపదగామిన్యై నమః || ౧౦ ||...

Sri Gayathri Pancha Upachara Puja – శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ

(గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, గణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజావిధానం చేయవలెను.) పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభ తిథౌ శ్రీ దేవతా ప్రీత్యర్థం పంచోపచార సహిత శ్రీ గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే || గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుః...

Sri Gayatri Bhujanga Stotram – శ్రీ గాయత్రీ భుజంగ స్తోత్రం

ఉషఃకాలగమ్యాముదాత్త స్వరూపాం అకారప్రవిష్టాముదారాంగభూషామ్ | అజేశాది వంద్యామజార్చాంగభాజాం అనౌపమ్యరూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్ || ౧ || సదా హంసయానాం స్ఫురద్రత్నవస్త్రాం వరాభీతి హస్తాం ఖగామ్నాయరూపామ్ | స్ఫురత్స్వాధికామక్షమాలాం చ కుంభం దధనామహం భావయే పూర్వసంధ్యామ్ || ౨ || ప్రవాళ ప్రకృష్టాంగ భూషోజ్జ్వలంతీం కిరీటోల్లసద్రత్నరాజప్రభాతామ్ | విశాలోరు...

Sri Gayatri Stuti – శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి

నారద ఉవాచ | భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ | గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరథ || ౧ || శ్రీ నారాయణ ఉవాచ | ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణీ | సర్వత్ర వ్యాపికేఽనంతే శ్రీ సంధ్యే తే నామోఽస్తుతే || ౨ || త్వమేవ సంధ్యా...

Gayatri stotram – గాయత్రీస్తోత్రం

నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || ౧ || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨ || అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ | నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే ||...

Gayatri ashtakam – శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం

విశ్వామిత్రతపఃఫలాం ప్రియతరాం విప్రాలిసంసేవితాం నిత్యానిత్యవివేకదాం స్మితముఖీం ఖండేందుభూషోజ్జ్వలామ్ | తాంబూలారుణభాసమానవదనాం మార్తాండమధ్యస్థితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౧ || జాతీపంకజకేతకీకువలయైః సంపూజితాంఘ్రిద్వయాం తత్త్వార్థాత్మికవర్ణపంక్తిసహితాం తత్త్వార్థబుద్ధిప్రదామ్ | ప్రాణాయామపరాయణైర్బుధజనైః సంసేవ్యమానాం శివాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౨ || మంజీరధ్వనిభిః...

error: Download Stotra Nidhi mobile app