Category: Durga Stotras

Sri Durga Pancharatnam – శ్రీ దుర్గా పంచరత్నం

తే ధ్యానయోగానుగతా అపశ్యన్ త్వామేవ దేవీం స్వగుణైర్నిగూఢామ్ | త్వమేవ శక్తిః పరమేశ్వరస్య మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౧ || దేవాత్మశక్తిః శ్రుతివాక్యగీతా మహర్షిలోకస్య పురః ప్రసన్నా | గుహా పరం వ్యోమ సతః ప్రతిష్ఠా మాం పాహి సర్వేశ్వరి మోక్షదాత్రి || ౨...

Siddha Kunjika Stotram – సిద్ధకుంజికాస్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీకుంజికాస్తోత్రమంత్రస్య సదాశివ ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీత్రిగుణాత్మికా దేవతా, ఓం ఐం బీజం, ఓం హ్రీం శక్తిః, ఓం క్లీం కీలకమ్, మమ సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | శివ ఉవాచ – శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి కుంజికాస్తోత్రముత్తమమ్ | యేన మంత్రప్రభావేణ చండీజాపః...

Durga Suktam – దుర్గా సూక్తం

గమనిక: ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు వేద స్వరములతో కూడి ఉన్నవి. స్వరం తెలుసుకుని, నేర్చుకుని పఠించుట ఉత్తమం. ఈ వెబ్‍సైట్ లో స్వరం చూపడానికి సాధ్యం కాలేదు. మొబైల్ యాప్ లో స్వరంతో సహా ఉన్నాయి. దయచేసి మొబైల్ యాప్ డౌన్‍లోడ్ చేసుకుని చూడగలరు.   ఓం...

Sri Durga Stotram (Arjuna Krutam) – శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం)

అస్య శ్రీ దుర్గాస్తోత్ర మహామంత్రస్య బదరీ నారాయణ ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ దుర్గాఖ్యా యోగ దేవీ దేవతా, మమ సర్వాభీష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయై నమః || నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని | కుమారీ కాళీ కాపాలి కపిలే...

Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ | యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ || సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే | ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు || ౨ || అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతమ్ | తత్సర్వం క్షమ్యతాం...

Durga Saptasati Chapter 13 – Suratha vaisya vara pradanam – త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్మ్యముత్తమమ్ | ఏవమ్ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధార్యతే జగత్ || ౨ || విద్యా తథైవ క్రియతే భగవద్విష్ణుమాయయా | తయా త్వమేష వైశ్యశ్చ తథైవాన్యే వివేకినః || ౩ || మోహ్యంతే మోహితాశ్చైవ...

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati vakyam – ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)

ఓం దేవ్యువాచ || ౧ || ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః | తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ || మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ | కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః || ౩ || అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం...

Durga Saptasati Chapter 11 – Narayani stuthi – ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ | కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్ వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ || దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య | ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య || ౩...

Durga Saptasati chapter 10 – Shumbha vadha – దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిశుంభం నిహతం దృష్ట్వా భ్రాతరం ప్రాణసమ్మితమ్ | హన్యమానం బలం చైవ శుంభః క్రుద్ధోఽబ్రవీద్వచః || ౨ || బలావలేపదుష్టే త్వం మా దుర్గే గర్వమావహ | అన్యాసాం బలమాశ్రిత్య యుద్ధ్యసే చాతిమానినీ || ౩ || దేవ్యువాచ ||...

Durga Saptasati Chapter 9 Nishumbha vadha- నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)

ఓం రాజోవాచ || ౧ || విచిత్రమిదమాఖ్యాతం భగవన్ భవతా మమ | దేవ్యాశ్చరితమాహాత్మ్యం రక్తబీజవధాశ్రితమ్ || ౨ || భూయశ్చేచ్ఛామ్యహం శ్రోతుం రక్తబీజే నిపాతితే | చకార శుంభో యత్కర్మ నిశుంభశ్చాతికోపనః || ౩ || ఋషిరువాచ || ౪ || చకార కోపమతులం రక్తబీజే...

Durga Saptasati Chapter 8 – Raktabeeja vadha – అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || చండే చ నిహతే దైత్యే ముండే చ వినిపాతితే | బహులేషు చ సైన్యేషు క్షయితేష్వసురేశ్వరః || ౨ || తతః కోపపరాధీనచేతాః శుంభః ప్రతాపవాన్ | ఉద్యోగం సర్వసైన్యానాం దైత్యానామాదిదేశ హ || ౩ || అద్య సర్వబలైర్దైత్యాః...

Durga Saptasati Chapter 7 – Chanda munda vadha – సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఆజ్ఞప్తాస్తే తతో దైత్యాశ్చండముండపురోగమాః | చతురంగబలోపేతా యయురభ్యుద్యతాయుధాః || ౨ || దదృశుస్తే తతో దేవీమీషద్ధాసాం వ్యవస్థితామ్ | సింహస్యోపరి శైలేంద్రశృంగే మహతి కాంచనే || ౩ || తే దృష్ట్వా తాం సమాదాతుముద్యమం చక్రురుద్యతాః | ఆకృష్టచాపాసిధరాస్తథాన్యే తత్సమీపగాః...

Durga Saptasati Chapter 6 – Dhumralochana vadha – షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || ఇత్యాకర్ణ్య వచో దేవ్యాః స దూతోఽమర్షపూరితః | సమాచష్ట సమాగమ్య దైత్యరాజాయ విస్తరాత్ || ౨ || తస్య దూతస్య తద్వాక్యమాకర్ణ్యాసురరాట్ తతః | సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ || ౩ || హే ధూమ్రలోచనాశు త్వం స్వసైన్యపరివారితః...

Durga Saptasati Chapter 5 – Devi duta samvadam – పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)

అస్య శ్రీ ఉత్తరచరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీమహాసరస్వతీ దేవతా | భీమా శక్తిః | భ్రామరీ బీజమ్ | సూర్యస్తత్త్వమ్ | సామవేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాసరస్వతీప్రీత్యర్థే ఉత్తరచరిత్రపాఠే వినియోగః | ధ్యానం | ఘణ్టాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం...

Durga Saptasati Chapter 4 – Sakradi stuti – చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || శక్రాదయః సురగణా నిహతేఽతివీర్యే తస్మిందురాత్మని సురారిబలే చ దేవ్యా | తాం తుష్టువుః ప్రణతినమ్రశిరోధరాంసా వాగ్భిః ప్రహర్షపులకోద్గమచారుదేహాః || ౨ || దేవ్యా యయా తతమిదం జగదాత్మశక్త్యా నిఃశేషదేవగణశక్తిసమూహమూర్త్యా | తామంబికామఖిలదేవమహర్షిపూజ్యాం భక్త్యా నతాః స్మ విదధాతు శుభాని సా...

Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ)

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః | సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ || ౨ || స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః | యథా మేరుగిరేః శృంగం తోయవర్షేణ తోయదః || ౩ || తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ...

Durga Saptasati Chapter 2 – Mahishasura sainya vadha – ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ)

అస్య శ్రీ మధ్యమచరిత్రస్య విష్ణురృషిః | ఉష్ణిక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా | శాకంభరీ శక్తిః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్త్వమ్ | యజుర్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీప్రీత్యర్థే మధ్యమచరిత్రజపే వినియోగః | ధ్యానం | ఓం అక్షస్రక్పరశూ గదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం దండం...

Durga Saptasati Chapter 1 – Madhukaitabha vadha -ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)

అస్య శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | మహాకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా శక్తిః | రక్తదంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్త్వమ్ | ఋగ్వేదః స్వరూపమ్ | శ్రీమహాకాళీప్రీత్యర్థే ప్రథమచరిత్రజపే వినియోగః | ధ్యానం | ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం...

Durga Saptasati – Devi Kavacham – దేవీ కవచం

శ్రీ గురుభ్యో నమః | అస్య శ్రీచండీకవచస్య బ్రహ్మా ఋషిః , అనుష్టుప్ ఛందః , చాముండా దేవతా , అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజమ్ , దిగ్బంధదేవతాస్తత్వమ్ , శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే...

Durga Saptasati – Kilaka Stotram – కీలకస్తోత్రం 

ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే | శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే || ౧ || సర్వమేతద్విజానీయాన్మంత్రాణామపి కీలకమ్ | సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జప్యతత్పరః || ౨ || సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని కర్మాణి సకలాన్యపి | ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రవృందేన...

Durga Saptasati – Argala Stotram – అర్గలాస్తోత్రం

ఓం నమశ్చండికాయై | మార్కండేయ ఉవాచ | ఓం జయ త్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి | జయ సర్వగతే దేవి కాళరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧ || జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ | దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా...

Durga Saptasati – Chandika Dhyanam – శ్రీచండికాధ్యానం

ఓం బంధూకకుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీమ్ | స్ఫురచ్చంద్రకలారత్నముకుటాం ముండమాలినీమ్ || త్రినేత్రాం రక్తవసనాం పీనోన్నతఘటస్తనీమ్ | పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్ || దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితామ్ | యా చండీ మధుకైటభాదిదలనీ యా మాహిషోన్మూలినీ యా ధూమ్రేక్షణచండముండమథనీ యా రక్తబీజాశనీ | శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదలనీ యా...

Sri Durga Sahasranama stotram – శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీదుర్గా సహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య | హిమవాన్ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | దుర్గాభగవతీ దేవతా | శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ధ్యానం- ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ | సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా...

Sri Durga Ashttotara satanamavali 2 – శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2

ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం మహాలక్ష్మై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం చండికాయై నమః | ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః | ఓం సర్వలోకేశాయై నమః | ఓం సర్వకర్మఫలప్రదాయై నమః | ఓం సర్వతీర్థమయాయై...

error: Download Stotra Nidhi mobile app