Category: Devi Stotras

Sri Mukambika Stotram – శ్రీ మూకాంబికా స్తోత్రం

మూలాంభోరుహమధ్యకోణవిలసద్బంధూకరాగోజ్జ్వలాం జ్వాలాజాలజితేందుకాంతిలహరీమానందసందాయినీం | ఏలాలలితనీలకుంతలధరాం నీలోత్పలాభాంశుకాం కోలూరాద్రినివాసినీం భగవతీం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౧ || బాలాదిత్యనిభాననాం త్రినయనాం బాలేందునా భూషితాం నీలాకారసుకేశినీం సులలితాం నిత్యాన్నదానప్రియాం | శంఖం చక్ర వరాభయాం చ దధతీం సారస్వతార్థప్రదాం తాం బాలాం త్రిపురాం శివేనసహితాం ధ్యాయామి మూకాంబికాం || ౨...

Sree ShODaSa nityaa dhyaana SlOkaalu in telugu – శ్రీ షోడశ నిత్యా ధ్యాన శ్లోకాలు

Related posts: Sri Mukambika Stotram – శ్రీ మూకాంబికా స్తోత్రం … Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ బాలా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం … Sri Mahishasura mardini Ashtottara Satanamavali – శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః … Mooka Panchasati – Stuthi...

Shyamala stotram – శ్యామలా స్తోత్రమ్

జయ మాతర్విశాలాక్షీ జయ సంగీతమాతృకే | జయ మాతంగి చండాలి గృహీతమధుపాత్రకే  || ౧ || నమస్తేస్తు మహాదేవి నమో భగవతీశ్వరీ | నమస్తేస్తు జగన్మాతర్జయ శంకరవల్లభే  || ౨ || జయ త్వం శ్యామలేదేవీ శుకశ్యామే నమోస్తుతే | మహాశ్యామే మహారామే జయ సర్వమనోహరే  ||...

Sri Kamakshi stotram – కామాక్షీ స్తోత్రం

కల్పనోకహ పుష్పజాల విలసన్నీలాలకాం మాతృకాం కాంతాం కంజదళేక్షణాం కలిమల ప్రధ్వంసినీం కాళికాం కాంచీనూపురహార హీరసుభగాం కాంచీపురీనాయకీం కామాక్షీం కరికుంభసన్నిభకుచాం వందే మహేశప్రియామ్ || ౧ || మాయామాదిమకారణం త్రిజగతామారాధితాంఘ్రిద్వయా- -మానందామృతవరిదాసి జగతాం విద్యాం విపద్దుఃఖహాం మాయామానుషరూపిణీ మణులసన్మధ్యాం మహామాతృకాం కామాక్షీం గజరాజ మందగమనాం వందే మహేశప్రియామ్ ||...

Kiraata Varahi Stotram – కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్

అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూర్వాసో భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః – శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హుం బీజం – రం శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ సర్వశత్రుక్షయార్థం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగః |...

Mantra matruka pushpa mala stava – మంత్రమాతృకాపుష్పమాలాస్తవః

కల్లోలోల్లసితామృతాబ్ధిలహరీమధ్యే విరాజన్మణి- ద్వీపే కల్పకవాటికాపరివృతే కాదంబవాట్యుజ్జ్వలే | రత్నస్తంభసహస్రనిర్మితసభామధ్యే విమానోత్తమే చింతారత్నవినిర్మితం జనని తే సింహాసనం భావయే || ౧ || ఏణాంకానలభానుమండలలసచ్ఛ్రీచక్రమధ్యే స్థితాం బాలార్కద్యుతిభాసురాం కరతలైః పాశాంకుశౌ బిభ్రతీమ్ | చాపం బాణమపి ప్రసన్నవదనాం కౌసుంభవస్త్రాన్వితాం తాం త్వాం చంద్రకళావతంసమకుటాం చారుస్మితాం భావయే || ౨...

Sri Devi Chathuhshasti Upachara Puja Stotram in telugu – శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్

శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్ ఉషసి మాగధమంగలగాయనైర్ఝటితి జాగృహి జాగృహి జాగృహి | అతికృపార్ద్రకటాక్షనిరీక్షణైర్జగదిదం జగదంబ సుఖీకురు || ౧ || కనకమయవితర్దిశోభమానం దిశి దిశి పూర్ణసువర్ణకుంభయుక్తమ్ | మణిమయమంటపమధ్యమేహి మాతర్మయి కృపయాశు సమర్చనం గ్రహీతుమ్ || ౨ || కనకకలశశోభమానశీర్షం జలధరలంబి సముల్లసత్పతాకమ్ | భగవతి తవ సంనివాసహేతోర్మణిమయమందిరమేతదర్పయామి...

Shyamala dandakam – శ్యామలా దండకం

ధ్యానమ్- మాణిక్యవీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్ | మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౧ || చతుర్భుజే చంద్రకలావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే | పుండ్రేక్షుపాశాంకుశపుష్పబాణహస్తే నమస్తే జగదేకమాతః || ౨ || వినియోగః- మాతా మరకతశ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ | కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబవనవాసినీ || ౩...

Mahishasuramardini stotram in telugu – మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం

(2018 విజయదశమి ప్రత్యేకం – శ్రీ దుర్గా దేవి షోడశోపచార పూజా విధానం) అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧ || సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి...

Devi Pranava sloki stuti – దేవీ ప్రణవశ్లోకీ స్తుతి

చేటీ భవన్నిఖిల కేటీ కదంబ వనవాటీషు నాకపటలీ కోటీర చారుతర కోటీమణీ కిరణ కోటీకరంజిత పదా | పాటీర గంధి కుచ శాటీ కవిత్వ పరిపాటీమగాధిపసుతామ్ ఘోటీకులాదధిక ధాటీ ముదారముఖ వీటీర సేనతనుతామ్ || ౧ || ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివసోపానధూళిచరణా పాపాప హస్వ మను...

Devi Khadgamala stotram – దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం

శ్రీ దేవీ ప్రార్థన- హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ...

Ashtadasa sakthi peeta stotram – అష్టాదశశక్తిపీఠస్తోత్రం

లంకాయాం శాంకరీదేవీ కామాక్షీ కాంచికాపురే | ప్రద్యుమ్నే శృంఖళాదేవీ చాముండీ క్రౌంచపట్టణే || ౧ || అలంపురే జోగుళాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా | కొల్హాపురే మహాలక్ష్మీ ముహుర్యే ఏకవీరా || ౨ || ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా | ఓఢ్యాయాం గిరిజాదేవీ మాణిక్యా దక్షవాటికే ||...

Rajarajeshwari ashtakam – రాజరాజేశ్వర్యష్టకం

అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాఽపర్ణా ఉమా పార్వతీ కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౧ || అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీ వాణీ పల్లవపాణి వేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ కళ్యాణీ ఉడురాజబింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ...

Meenakshi stotram – మీనాక్షీస్తోత్రం

ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశాం కేయూరహారోజ్జ్వలాం బింబోష్ఠీం స్మితదంతపంక్తిరుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ | విష్ణుబ్రహ్మసురేంద్రసేవితపదాం తత్త్వస్వరూపాం శివాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౧ || ముక్తాహారలసత్కిరీటరుచిరాం పూర్ణేందువక్త్రప్రభాం శింజన్నూపురకింకిణీమణిధరాం పద్మప్రభాభాసురామ్ | సర్వాభీష్టఫలప్రదాం గిరిసుతాం వాణీరమాసేవితాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౨ || శ్రీవిద్యాం శివవామభాగనిలయాం హ్రీంకారమంత్రోజ్జ్వలాం...

Meenakshi pancharatnam – మీనాక్షీ పంచరత్నం

ఉద్యద్భానుసహస్రకోటిసదృశాం కేయూరహారోజ్జ్వలాం బింబోష్ఠీం స్మితదంతపంక్తిరుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ | విష్ణుబ్రహ్మసురేంద్రసేవితపదాం తత్త్వస్వరూపాం శివాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౧ || ముక్తాహారలసత్కిరీటరుచిరాం పూర్ణేందువక్త్రప్రభాం శింజన్నూపురకింకిణీమణిధరాం పద్మప్రభాభాసురామ్ | సర్వాభీష్టఫలప్రదాం గిరిసుతాం వాణీరమాసేవితాం మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతతమహం కారుణ్యవారాంనిధిమ్ || ౨ || శ్రీవిద్యాం శివవామభాగనిలయాం హ్రీంకారమంత్రోజ్జ్వలాం...

Bhavani bhujangaprayata stotram – భవానీ భుజంగప్రయత స్తోత్రం

షడాధారపంకేరుహాంతర్విరాజత్సుషుమ్నాంతరాలేఽతితేజోల్లసంతీమ్ | సుధామండలం ద్రావయంతీ పిబంతీం సుధామూర్తిమీడే చిదానందరూపామ్ || ౧ || జ్వలత్కోటిబాలార్కభాసారుణాంగీం సులావణ్యశృంగారశోభాభిరామామ్ | మహాపద్మకింజల్కమధ్యే విరాజత్త్రికోణే నిషణ్ణాం భజే శ్రీభవానీమ్ || ౨ || క్వణత్కింకిణీనూపురోద్భాసిరత్నప్రభాలీఢలాక్షార్ద్రపాదాబ్జయుగ్మం అజేశాచ్యుతాద్యైః సురైః సేవ్యమానం మహాదేవి మన్మూర్ధ్ని తే భావయామి || ౩ || సుశోణాంబరాబద్ధనీవీవిరాజన్మహారత్నకాంచీకలాపం నితంబమ్...

Bhavani ashtakam – భవాన్యష్టకం

న తాతో న మాతా న బంధుర్న దాతా న పుత్రో న పుత్రీ న భృత్యో న భర్తా న జాయా న విద్యా న వృత్తిర్మమైవ గతిస్త్వం గతిస్త్వం త్వమేకా భవాని || ౧ || భవాబ్ధావపారే మహాదుఃఖభీరు పపాత ప్రకామీ ప్రలోభీ ప్రమత్తః...

Bhramaramba ashtakam – భ్రమరాంబాష్టకం

చాంచల్యారుణలోచనాంచితకృపాచంద్రార్కచూడామణిం చారుస్మేరముఖాం చరాచరజగత్సంరక్షణీం తత్పదామ్ చంచచ్చంపకనాసికాగ్రవిలసన్ముక్తామణీరంజితాం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౧ || కస్తూరీతిలకాంచితేందువిలసత్ప్రోద్భాసిఫాలస్థలీం కర్పూరద్రవమిశ్రచూర్ణఖదిరామోదోల్లసద్వీటికామ్ లోలాపాంగతరంగితైరధికృపాసారైర్నతానందినీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౨ || రాజన్మత్తమరాలమందగమనాం రాజీవపత్రేక్షణాం రాజీవప్రభవాదిదేవమకుటైః రాజత్పదాంభోరుహామ్ రాజీవాయతమందమండితకుచాం రాజాధిరాజేశ్వరీం శ్రీశైలస్థలవాసినీం భగవతీం శ్రీమాతరం భావయే || ౩...

Navaratnamalika – నవరత్నమాలికా

హారనూపురకిరీటకుండలవిభూషితావయవశోభినీం కారణేశవరమౌలికోటిపరికల్ప్యమానపదపీఠికామ్ | కాలకాలఫణిపాశబాణధనురంకుశామరుణమేఖలాం ఫాలభూతిలకలోచనాం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || ౧ || గంధసారఘనసారచారునవనాగవల్లిరసవాసినీం సాంధ్యరాగమధురాధరాభరణసుందరాననశుచిస్మితామ్ | మంధరాయతవిలోచనామమలబాలచంద్రకృతశేఖరీం ఇందిరారమణసోదరీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || ౨ || స్మేరచారుముఖమండలాం విమలగండలంబిమణిమండలాం హారదామపరిశోభమానకుచభారభీరుతనుమధ్యమామ్ | వీరగర్వహరనూపురాం వివిధకారణేశవరపీఠికాం మారవైరిసహచారిణీం మనసి భావయామి పరదేవతామ్ || ౩...

Devi bhujanga stotram – దేవిభుజంగస్తోత్రం

విరించ్యాదిభిః పంచభిర్లోకపాలైః – సమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణమ్ | ధనుర్బాణపాశాంకుశప్రోతహస్తం – మహస్త్రైపురం శంకరాద్వైతమవ్యాత్ || ౧ || యదన్నాదిభిః పంచభిః కోశజాలైః – శిరఃపక్షపుచ్ఛాత్మకైరంతరంతః | నిగూఢే మహాయోగపీఠే నిషణ్ణం – పురారేరథాంతఃపురం నౌమి నిత్యమ్ || ౨ || విరించాదిరూపైః ప్రపంచే విహృత్య –...

Devi aparadha kshamapana stotram – దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

న మంత్రం నో యంత్రం తదపి చ న జానే స్తుతి మహో న చాహ్వానం ధ్యానం తదపి చ న జానే స్తుతి కథాః న జానే ముద్రాస్తే తదపి చ న జానే విలపనం పరం జానే మాతస్త్వదనుసరణం క్లేశహరణమ్ || ౧ ||...

Gauri dasakam – గౌరీదశకం

లీలాలబ్ధస్థాపితలుప్తాఖిలలోకాం – లోకాతీతైర్యోగిభిరంతశ్చిరమృగ్యామ్ బాలాదిత్యశ్రేణిసమానద్యుతిపుంజాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౧ || ప్రత్యాహారధ్యానసమాధిస్థితిభాజాం – నిత్యం చిత్తే నిర్వృతికాష్ఠాం కలయంతీమ్ సత్యజ్ఞానానందమయీం తాం తనురూపాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౨ || చంద్రాపీడానందితమందస్మితవక్త్రాం – చంద్రాపీడాలంకృతనీలాలకభారామ్ | ఇంద్రోపేంద్రాద్యర్చితపాదాంబుజయుగ్మాం – గౌరీమంబామంబురుహాక్షీమహమీడే || ౩ || ఆదిక్షాంతామక్షరమూర్త్యా...

Kalyanavrishti stava – కళ్యాణవృష్టిస్తవః

కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి-ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః | సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ || ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే | సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ || ఈశత్వనామకలుషాః కతి వా న సంతి బ్రహ్మాదయః...

Annapurna stotram – అన్నపూర్ణాస్తోత్రం

నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్యరత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిలఘోరపాపనికరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౧ || నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ ముక్తాహారవిడంబమాన విలసద్వక్షోజకుంభాంతరీ కాశ్మీరాగరువాసితాంగరుచిర కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాఽన్నపూర్ణేశ్వరీ || ౨ || యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక్యనిష్ఠాకరీ చంద్రార్కానలభాసమానలహరీ త్రైలోక్యరక్షాకరీ సర్వైశ్వర్యకరీ తపఃఫలకరీ...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.