Category: Devi Stotras

Sri Shashti Devi Stotram – శ్రీ షష్టీ దేవి స్తోత్రం

ధ్యానం | శ్రీమన్మాతరం అంబికాం విధి మనోజాతాం సదాభీష్టదాం స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయాదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం | సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం షష్టాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే || షష్టాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్టాం చ సువ్రతాం సుపుత్రదాం...

Vasavi Stotram – శ్రీ వాసవీ స్తోత్రం

Note: Proof reading is pending for this. If you have a proper version, please share it with me.  కైలాసాచలసన్నిభే గిరిపురే సౌవర్ణశృంగే మహ- స్తంభోద్యన్ మణిమంటపే సురుచిర ప్రాంతే చ సింహాసనే | ఆసీనం సకలాఽమరార్చితపదాం భక్తార్తి విధ్వంసినీం వందే...

Sri Rajarajeshwari Ashtottara Satanamavali – శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం భువనేశ్వర్యై నమః | ఓం రాజేశ్వర్యై నమః | ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః | ఓం కామేశ్వర్యై నమః | ఓం బాలాత్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః | ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం సర్వసంక్షోభిణ్యై నమః | ఓం సర్వలోకశరీరిణ్యై...

Sri Mahishasura mardini Ashtottara Satanamavali – శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం మహత్యై నమః | ఓం చేతనాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం మహేశ్వర్యై నమః | ఓం మహోదరాయై నమః | ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః | ఓం మహాకాల్యై నమః | ఓం మహాబలాయై...

Sri Bala Tripura Sundari Ashtottara Satanamavali – శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం కళ్యాణ్యై నమః | ఓం త్రిపురాయై నమః | ఓం బాలాయై నమః | ఓం మాయాయై నమః | ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః | ఓం సుందర్యై నమః | ఓం సౌభాగ్యవత్యై నమః | ఓం క్లీంకార్యై నమః | ఓం సర్వమంగళాయై...

Sri Bala Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ బాలా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం

కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ | సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧|| హ్రీంకారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ | త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨|| సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా | అనంగకుసుమా ఖ్యాతా అనంగా భువనేశ్వరీ || ౩||...

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram – శ్రీ అన్నపూర్ణా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అస్య శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛన్దః శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవతా స్వధా బీజం స్వాహా శక్తిః ఓం కీలకం మమ సర్వాభీష్టప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | ఓం అన్నపూర్ణా శివా దేవీ భీమా పుష్టిస్సరస్వతీ | సర్వజ్ఞా పార్వతీ దుర్గా శర్వాణీ శివవల్లభా...

Sri Annapurna Ashtottara Satanamavali – శ్రీ అన్నపూర్ణా అష్టోత్తర శతనామావళిః

ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం భీమాయై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః ఓం పార్వత్యై నమః ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శర్వాణ్యై నమః || ౧౦ ఓం శివవల్లభాయై...

Mooka Panchasati – Mandasmitha Satakam (5) : మూకపంచశతి – మందస్మితశతకం (5)

బధ్నీమో వయమంజలిం ప్రతిదినం బంధచ్ఛిదే దేహినాం కందర్పాగమతంత్రమూలగురవే కల్యాణకేళీభువే | కామాక్ష్యా ఘనసారపుంజరజసే కామద్రుహశ్చక్షుషాం మందారస్తబకప్రభామదముషే మందస్మితజ్యోతిషే || ౧ || సధ్రీచే నవమల్లికాసుమనసాం నాసాగ్రముక్తామణే- రాచార్యాయ మృణాలకాండమహసాం నైసర్గికాయ ద్విషే | స్వర్ధున్యా సహ యుధ్వనే హిమరుచేరర్ధాసనాధ్యాసినే కామాక్ష్యాః స్మితమంజరీధవళిమాద్వైతాయ తస్మై నమః || ౨...

Mooka Panchasati – Kataksha satakam (4) – మూకపంచశతి – కటాక్షశతకం (4)

మోహాంధకారనివహం వినిహంతుమీడే మూకాత్మనామపి మహాకవితావదాన్యాన్ | శ్రీకాంచిదేశశిశిరీకృతిజాగరూకాన్ ఏకామ్రనాథతరుణీకరుణావలోకాన్ || ౧ || మాతర్జయంతి మమతాగ్రహమోక్షణాని మాహేంద్రనీలరుచిశిక్షణదక్షిణాని | కామాక్షి కల్పితజగత్త్రయరక్షణాని త్వద్వీక్షణాని వరదానవిచక్షణాని || ౨ || ఆనంగతంత్రవిధిదర్శితకౌశలానామ్ ఆనందమందపరిఘూర్ణితమంథరాణామ్ | తారల్యమంబ తవ తాడితకర్ణసీమ్నాం కామాక్షి ఖేలతి కటాక్షనిరీక్షణానామ్ || ౩ || కల్లోలితేన...

Mooka Panchasati – Stuthi Satakam (3) – మూకపంచశతి – స్తుతిశతకం (3)

పాండిత్యం పరమేశ్వరి స్తుతివిధౌ నైవాశ్రయంతే గిరాం వైరించాన్యపి గుంఫనాని విగలద్గర్వాణి శర్వాణి తే | స్తోతుం త్వాం పరిఫుల్లనీలనళినశ్యామాక్షి కామాక్షి మాం వాచాలీకురుతే తథాపి నితరాం త్వత్పాదసేవాదరః || ౧ || తాపింఛస్తబకత్విషే తనుభృతాం దారిద్ర్యముద్రాద్విషే సంసారాఖ్యతమోముషే పురరిపోర్వామాంకసీమాజుషే | కంపాతీరముపేయుషే కవయతాం జిహ్వాకుటీం జగ్ముషే విశ్వత్రాణపుషే...

Mooka Panchasati – Padaaravinda Satakam (2) – మూకపంచశతి – పాదారవిందశతకం (౨)

మహిమ్నః పంథానం మదనపరిపంథిప్రణయిని ప్రభుర్నిర్ణేతుం తే భవతి యతమానోఽపి కతమః | తథాపి శ్రీకాంచీవిహృతిరసికే కోఽపి మనసో విపాకస్త్వత్పాదస్తుతివిధిషు జల్పాకయతి మామ్ || ౧ || గలగ్రాహీ పౌరందరపురవనీపల్లవరుచాం ధృతప్రాథమ్యానామరుణమహసామాదిమగురుః | సమింధే బంధూకస్తబకసహయుధ్వా దిశి దిశి ప్రసర్పన్కామాక్ష్యాశ్చరణకిరణానామరుణిమా || ౨ || మరాలీనాం యానాభ్యసనకలనామూలగురవే దరిద్రాణాం...

Mooka panchasati – Arya satakam (1) : మూకపంచశతి – ఆర్యాశతకం (1)

కారణపరచిద్రూపా కాంచీపురసీమ్ని కామపీఠగతా | కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబకకోమలాంగలతా || ౧ || కంచన కాంచీనిలయం కరధృతకోదండబాణసృణిపాశం | కఠినస్తనభరనమ్రం కైవల్యానందకందమవలంబే || ౨ || చింతితఫలపరిపోషణచింతామణిరేవ కాంచినిలయా మే | చిరతరసుచరితసులభా చిత్తం శిశిరయతు చిత్సుఖాధారా || ౩ || కుటిలకచం కఠినకుచం కుందస్మితకాంతి...

Shreyaskari Stotram – శ్రేయస్కరీ స్తోత్రం

శ్రేయస్కరి శ్రమనివారిణి సిద్ధవిద్యే స్వానందపూర్ణహృదయే కరుణాతనో మే | చిత్తే వస ప్రియతమేన శివేన సార్ధం మాంగళ్యమాతను సదైవ ముదైవ మాతః || ౧ || శ్రేయస్కరి శ్రితజనోద్ధరణైకదక్షే దాక్షాయణి క్షపిత పాతకతూలరాశే | శర్మణ్యపాదయుగళే జలజప్రమోదే మిత్రేత్రయీ ప్రసృమరే రమతాం మనో మే || ౨...

Sri Seethalashtakam – శ్రీ శీతలాష్టకం

అస్య శ్రీశీతలాస్తోత్రస్య మహాదేవ ఋషిః| అనుష్టుప్ చందః| శీతలా దేవతా| లక్ష్మీర్బీజం | భవానీ శక్తిః| సర్వవిస్ఫోటకనివృత్యర్థే జపే వినియోగః || ఈశ్వర ఉవాచ- వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం రాసభస్థాం దిగంబరాం | మార్జనీకలశోపేతాం శూర్పాలంకృతమస్తకామ్ || ౧ || వన్దేఽహం శీతలాం దేవీం సర్వరోగభయాపహాం |...

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam – శ్రీ వాసవీకన్యకాష్టకం

నమో దేవ్యై సుభద్రాయై కన్యకాయై నమో నమః | శుభం కురు మహాదేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || ౧ || జయాయై చంద్రరూపాయై చండికాయై నమో నమః | శాంతిమావహనోదేవి వాసవ్యై తే నమో నమః || ౨ || నందాయైతే నమస్తేస్తు గౌర్యై దేవ్యై...

Sri Meenakshi Navaratnamala – శ్రీ మీనాక్షీ నవరత్నమాలా

గౌరీం కాంచనపద్మినీతటగృహాం శ్రీసుందరేశప్రియాం నీపారణ్యసువర్ణకంతుకపరిక్రీడావిలోలాముమాం | శ్రీమత్పాండ్య కులాచలాగ్రవిలసద్రత్నప్రదీపాయితాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౧ || గౌరీం వేదకదంబకాననశుకీం శాస్త్రాటవీకేకినీం వేదాంతాఖిలధర్మహేమనళినీహంసీం శివాం శాంభవీం | ఓంకారాబుజనీలమత్తమధుపాం మంత్రామ్రశాఖాపికాం మీనాక్షీం మధురేశ్వరీం శుకధరాం శ్రీపాండ్యబాలాం భజే || ౨ || గౌరీం నూపురశోభితాంఘ్రికమలాం...

Sri Balambika Ashtakam – శ్రీ బాలాంబికాష్టకం

వేలాతిలంఘ్యకరుణే విబుధేంద్రవంద్యే లీలావినిర్మితచరాచరహృన్నివాసే | మాలాకిరీటమణికుండల మండితాంగే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౧ || కంజాసనాది-మణిమంజు-కిరీటకోటి- ప్రత్యుప్తరత్న-రుచిరంజిత-పాదపద్మే | మంజీరమంజుళవినిర్జితహంసనాదే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్ || ౨ || ప్రాలేయభానుకలికాకలితాతిరమ్యే పాదాగ్రజావళివినిర్జితమౌక్తికాభే | ప్రాణేశ్వరి ప్రమథలోకపతేః ప్రగల్భే బాలాంబికే మయి నిధేహి కృపాకటాక్షమ్...

Devi Shatkam – దేవీ షట్కం

అంబ శశిబింబవదనే కంబుగ్రీవే కఠోరకుచకుంభే | అంబరసమానమధ్యే శంబరరిపువైరిదేవి మాం పాహి || ౧ || కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం | ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయకీం వందే || ౨ || సరిగమపధనిసతాంతాం వీణాసంక్రాంతచారుహస్తాం తామ్ | శాంతాం మృదులస్వాంతాం కుచభరతాంతాం నమామి శివకాంతాం || ౩ || అరటతటఘటికజూటీతాడితతాలీకపాలతాటంకాం...

Sri Jogulamba Ashtakam – శ్రీ జోగుళాంబాష్టకం

మహాయోగిపీఠస్థలే తుంగభద్రాతటే సూక్ష్మకాశ్యాం సదాసంవసంతీం | మహాయోగిబ్రహ్మేశవామాంకసంస్థాం శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౧ || జ్వలద్రత్నవైడూర్యముక్తా ప్రవాళ ప్రవీణ్యస్థగాంగేయకోటీరశోభాం | సుకాశ్మీరరేఖాప్రభాఖ్యాం స్వఫాలే శరచ్చంద్రబింబాం భజే జోగుళాంబాం || ౨ || స్వసౌందర్యమందస్మితాం బిందువక్త్రాం రసత్కజ్జలాలిప్త పద్మాభనేత్రాం | పరాం పార్వతీం విద్యుదాభాసగాత్రీం శరచ్చంద్రబింబాం భజే...

Sri Amba Bhujanga Pancharatna Stotram – శ్రీ అంబాభుజంగపంచరత్నస్తోత్రం

వధూరోజగోత్రోధరాగ్రే చరంతం లుఠంతం ప్లవంతం నటం తపతంతమ్ పదం తే భజంతం మనోమర్కటంతం కటాక్షాళిపాశైస్సుబద్ధం కురు త్వమ్ || ౧ || గజాస్యష్షడాస్యో యథా తే తథాహం కుతో మాం న పశ్యస్యహో కిం బ్రవీమి సదా నేత్రయుగ్మస్య తే కార్యమస్తి తృతీయేన నేత్రేణ వా పశ్య...

Sri Shyamala Panchasathsvara varna maalikaa stotram – శ్రీ శ్యామలాపంచాశత్స్వర వర్ణమాలికాస్తోత్రం

వన్దేహం వనజేక్షణాం వసుమతీం వాగ్దేవి తాం వైష్ణవీం శబ్ద బ్రహ్మమయీం శశాంకవదనాం శాతోదరీం శాంకరీమ్ | షడ్బీజాం సశివాం సమంచితపదామాధారచక్రే స్థితాం చిద్రూపాం సకలేప్సితార్థవరదాం బాలాం భజే శ్యామలామ్ || ౧ || బాలాం భాస్కరభాసమప్రభయుతాం భీమేశ్వరీం భారతీం మాణిక్యాంచితహారిణీమభయదాం యోనిస్థితేయంపదాం | హ్రాం హ్రాం హ్రీం...

Sri Gauri Navaratnamalika Stava – శ్రీ గౌరీనవరత్నమాలికాస్తవః

వాణీం జితశుకవాణీ మళికులవేణీం భవాంబుధిద్రోణిం | వీణాశుకశిశుపాణిం నతగీర్వాణీం నమామి శర్వాణీమ్ || ౧ || కువలయదళనీలాంగీం కువలయరక్షైకదీక్షితాపాంగీమ్ | లోచనవిజితకురంగీం మాతంగీం నౌమి శంకరార్ధాంగీమ్ || ౨ || కమలాం కమలజకాంతాం కలసారసదత్తకాంతకరకమలాం | కరయుగళవిధృతకమలాం విమలాంకమలాంకచూడసకలకలామ్ || ౩ || సుందరహిమకరవదనాం కుందసురదనాం ముకుందనిధిసదనాం...

Sri Gauri Saptashloki stuti – శ్రీ గౌరీ సప్తశ్లోకీస్తుతిః

కరోపాంతే కాంతే వితరణరవంతే విదధతీం నవాం వీణాం శోణామభిరుచిభరేణాంకవదనాం | సదా వందే మందేతరమతిరహం దేశికవశా- త్కృపాలంబామంబాం కుసుమితకదంబాంకణగృహామ్ || ౧ || శశిప్రఖ్యం ముఖ్యం కృతకమలసఖ్యం తవ ముఖం సుధావాసం హాసం స్మితరుచిభిరాసన్న కుముదం | కృపాపాత్రే నేత్రే దురితకరితోత్రేచ నమతాం సదా లోకే లోకేశ్వరి...

error: Download Stotra Nidhi mobile app