Category: Dasa Maha Vidyalu

Sri Kali Hrudayam – శ్రీ కాళీ హృదయం

శ్రీమహాకాల ఉవాచ | మహాకౌతూహలస్తోత్రం హృదయాఖ్యం మహోత్తమమ్ | శృణు ప్రియే మహాగోప్యం దక్షిణాయాః సుగోపితమ్ || ౧ || అవాచ్యమపి వక్ష్యామి తవ ప్రీత్యా ప్రకాశితమ్ | అన్యేభ్యః కురు గోప్యం చ సత్యం సత్యం చ శైలజే || ౨ || శ్రీదేవ్యువాచ |...

Sri Taramba (Tara) Hrudayam – శ్రీ తారాంబా హృదయం

శ్రీ శివ ఉవాచ | శృణు పార్వతి భద్రం తే లోకానాం హితకారకం | కథ్యతే సర్వదా గోప్యం తారాహృదయముత్తమమ్ || ౧ || శ్రీ పార్వత్యువాచ | స్తోత్రం కథం సముత్పన్నం కృతం కేన పురా ప్రభో | కథ్యతాం సర్వవృత్తాంతం కృపాం కృత్వా మమోపరి...

Sri Dhumavathi Hrudayam – శ్రీ ధూమావతీ హృదయం

ఓం అస్య శ్రీ ధూమావతీహృదయస్తోత్ర మహామంత్రస్య-పిప్పలాదఋషిః- అనుష్టుప్ఛందః- శ్రీ ధూమావతీ దేవతా- ధూం బీజం- హ్రీం శక్తిః- క్లీం కీలకం -సర్వశత్రు సంహారార్థే జపే వినియోగః కరన్యాసః – ఓం ధాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | ఓం ధీం తర్జనీభ్యాం నమః | ఓం ధూం మధ్యమాభ్యాం...

Sri Mathangi Hrudayam – శ్రీ మాతంగీ హృదయమ్

ఏకదా కౌతుకావిష్టా భైరవం భూతసేవితమ్ | భైరవీ పరిపప్రచ్ఛ సర్వభూతహితే రతా || ౧ || శ్రీభైరవ్యువాచ | భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ భూతవాత్సల్యభావన | అహం తు వేత్తుమిచ్ఛామి సర్వభూతోపకారమ్ || ౨ || కేన మంత్రేణ జప్తేన స్తోత్రేణ పఠితేన చ | సర్వథా శ్రేయసాం ప్రాప్తిర్భూతానాం...

Sri Mathangi Stotram – శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం

ఈశ్వర ఉవాచ | ఆరాధ్య మాతశ్చరణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విస్తృత కీర్తిమాయుః | అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రాః పరాం శ్రియం భక్తి పరేణ చాన్యే || ౧ నమామి దేవీం నవచంద్రమౌళే- ర్మాతంగినీ చంద్రకళావతంసాం | ఆమ్నాయప్రాప్తి ప్రతిపాదితార్థం ప్రబోధయంతీం ప్రియమాదరేణ || ౨...

Sri Bagalamukhi Hrudayam – శ్రీ బగళాముఖీహృదయమ్

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీహృదయమాలామంత్రస్య నారదఋషిః | అనుష్టుప్ఛందః | శ్రీబగళాముఖీ దేవతా | హ్లీం బీజమ్ | క్లీం శక్తిః | ఐం కీలకమ్ | శ్రీబగళాముఖీప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || అథ న్యాసః | ఓం నారదఋషయే నమః శిరసి | ఓం అనుష్టుప్ ఛందసే...

Sri Bagalamukhi Stotram – 2 – శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – ౨

అస్య శ్రీబగళాముఖీమహామంత్రస్య – నారదో భగవాన్ ఋషిః – అతిజగతీఛందః – శ్రీ బగళాముఖీ దేవతా – లాం బీజం ఇం శక్తిః – లం కీలకం-మమ దూరస్థానాం సమీపస్థానాం గతి మతి వాక్త్సంభనార్థే జపే వినియోగః ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః బగళాముఖీ తర్జనీభ్యాం నమః...

Sri Bagalamukhi stotram – 1 – శ్రీ బగళాముఖీ స్తోత్రం – 1

ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీస్తోత్రస్య-నారదఋషిః శ్రీ బగళాముఖీ దేవతా- మమ సన్నిహితానాం విరోధినాం వాఙ్ముఖ-పదబుద్ధీనాం స్తంభనార్థే స్తోత్రపాఠే వినియోగః మధ్యేసుధాబ్ధి మణిమంటప రత్నవేది సింహాసనోపరిగతాం పరిపీతవర్ణాం | పీతాంబరాభరణ మాల్యవిభూషితాంగీం దేవీం భజామి ధృతముద్గరవైరి జిహ్వామ్ || ౧ || జిహ్వాగ్రమాదాయ కరేణ దేవీం వామేన శత్రూన్ పరిపీడయంతీం...

Sri Dhumavathi Stotram – శ్రీ ధూమావతీ స్తోత్రం

ప్రాతర్యా స్యాత్కుమారీ కుసుమకలికయా జాపమాలాం జపంతీ మధ్యాహ్నే ప్రౌఢరూపా వికసితవదనా చారునేత్రా నిశాయాం | సంధ్యాయాం వృద్ధరూపా గలితకుచయుగా ముండమాలాం వహంతీ సా దేవీ దేవదేవీ త్రిభువనజననీ కాళికా పాతు యుష్మాన్ || ౧ || బధ్వా ఖట్వాంగఖేటౌ కపిలవరజటామండలం పద్మయోనేః కృత్వా దైత్యోత్తమాంగైః స్రజమురసి శిరశ్శేఖరం...

Sri Chinnamastha Devi Hrudayam – శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవీ హృదయమ్

శ్రీపార్వత్యువాచ | శ్రుతం పూజాదికం సమ్యగ్భవద్వక్త్రాబ్జ నిస్సృతమ్ | హృదయం ఛిన్నమస్తాయాః శ్రోతుమిచ్ఛామి సామ్ప్రతమ్ || ౧ || శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ | నాద్యావధి మయా ప్రోక్తం కస్యాపి ప్రాణవల్లభే | యత్త్వయా పరిపృష్టోఽహం వక్ష్యే ప్రీత్యై తవ ప్రియే || ౨ || ఓం...

Sri Chinnamastha devi stotram – శ్రీ ఛిన్నమస్తాదేవీ స్తోత్రం

ఈశ్వర ఉవాచ | స్తవరాజమహం వందే వై రోచన్యాశ్శుభప్రదం | నాభౌ శుభ్రారవిందం తదుపరి విలసన్మండలం చండరశ్మేః సంసారస్యైకసారాం త్రిభువనజననీం ధర్మకామార్థదాత్రీం | తస్మిన్నధ్యే త్రిభాగే త్రితయతనుధరాం ఛిన్నమస్తాం ప్రశస్తాం తాం వందే ఛిన్నమస్తాం శమనభయహరాం యోగినీం యోగముద్రామ్ || ౧ || నాభౌ శుద్ధసరోజవక్త్రవిలసద్బంధూకపుష్పారుణం భాస్వద్భాస్కరమండలం...

Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం

మేరౌ గిరివరేగౌరీ శివధ్యానపరాయణా | పార్వతీ పరిపప్రచ్ఛ పరానుగ్రహవాంఛయా || ౧ || శ్రీపార్వత్యువాచ- భగవంస్త్వన్ముఖాంభోజాచ్ఛ్రుతా ధర్మా అనేకశః | పునశ్శ్రోతుం సమిచ్ఛామి భైరవీస్తోత్రముత్తమమ్ || ౨ || శ్రీశంకర ఉవాచ- శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవీ హృదయాహ్వయం | స్తోత్రం తు పరమం పుణ్యం సర్వకళ్యాణకారకమ్...

Sri Bhuvaneshwari Hrudayam – శ్రీ భువనేశ్వరీ హృదయమ్

శ్రీదేవ్యువాచ | భగవన్ బ్రూహి తత్ స్తోత్రం సర్వకామప్రసాధనం | యస్య శ్రవణమాత్రేణ నాన్యచ్ఛ్రోతవ్యమిష్యతే || ౧ || యది మేఽనుగ్రహః కార్యః ప్రీతిశ్చాపి మమోపరి | తదిదం కథయ బ్రహ్మన్ విమలం యన్మహీతలే || ౨ || ఈశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి...

Sri Bhuvaneshwari Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం

అథానందమయీం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణీం ఈడే సకలసంపత్త్యై జగత్కారణమంబికాం || ౧ || విద్యామశేషజననీమరవిందయోనే- ర్విష్ణోశ్శివస్యచవపుః ప్రతిపాదయిత్రీం సృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగతాం త్రయాణాం స్తోష్యేగిరావిమలయాప్యహమంబికే త్వాం || ౨ || పృథ్వ్యా జలేన శిఖినా మరుతాంబరేణ హోత్రేందునా దినకరేణ చ మూర్తిభాజః దేవస్య మన్మథరిపోః పరశక్తిమత్తా హేతుస్త్వమేవ ఖలు పర్వతరాజపుత్రి ||...

Sri Tripura sundari stotram – శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

ధ్యానం | బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహాం త్రిలోచనామ్ | పాశాంకుశ శరాఞ్శ్చాపాన్ ధారయంతీం శివాం భజే || ౧ || బాలార్కయుతతైజసాం త్రినయనాం రక్తాంబరోల్లాసినీం | నానాలంకృతిరాజమానవపుషం బాలేందు యుక్ శేఖరాం | హస్తైరిక్షుధనుః సృణిం సుమశరాం పాశం ముదాబిభ్రతీం శ్రీచక్రస్థిత సుందరీం త్రిజగతామాధారభూతాం భజే || ౨...

Sri Tara Stotram – శ్రీ తారా స్తోత్రం

ధ్యానం | ఓం ప్రత్యాలీఢపదార్చితాంఘ్రిశవహృద్ ఘోరాట్టహాసా పరా ఖడ్గేందీవరకర్త్రికర్పరభుజా హుంకార బీజోద్భవా | సర్వా నీలవిశాలపింగలజటాజూటైక నాగైర్యుతా జాడ్యన్యస్య కపాలకే త్రిజగతాం హంత్యుగ్రతారా స్వయం || శూన్యస్థామతితేజసాం చ దధతీం శూలాబ్జ ఖడ్గం గదాం ముక్తాహారసుబద్ధ రత్న రసనాం కర్పూర కుందోజ్వలామ్ | వందే విష్ణుసురేంద్రరుద్రనమితాం త్రైలోక్య...

Sri Maha Kali Stotram – శ్రీ మహాకాళీ స్తోత్రం

ధ్యానం | శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం వరప్రదాం హాస్యయుక్తాం త్రిణేత్రాంచ కపాల కర్త్రికా కరాం | ముక్తకేశీం లలజ్జిహ్వాం పిబంతీం రుధిరం ముహుః చతుర్బాహుయుతాం దేవీం వరాభయకరాం స్మరేత్ || శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం హసన్ముఖీం చతుర్భుజాం ఖడ్గముండవరాభయకరాం శివాం | ముండమాలాధరాం దేవీం లలజ్జిహ్వాం దిగంబరాం...

Sri Tara Ashtakam – తారాష్టకం

ధ్యానం | ఓం ప్రత్యాలీఢపదార్చితాంఘ్రిశవహృద్ ఘోరాట్టహాసా పరా ఖడ్గేందీవరకర్త్రికర్పరభుజా హుంకార బీజోద్భవా | సర్వా నీలవిశాలపింగలజటాజూటైక నాగైర్యుతా జాడ్యన్యస్య కపాలకే త్రిజగతాం హంత్యుగ్రతారా స్వయం || శూన్యస్థామతితేజసాం చ దధతీం శూలాబ్జ ఖడ్గం గదాం ముక్తాహారసుబద్ధ రత్న రసనాం కర్పూర కుందోజ్వలామ్ | వందే విష్ణుసురేంద్రరుద్రనమితాం త్రైలోక్య...

Sri Neela Saraswati stotram – శ్రీ నీలసరస్వతీస్తోత్రం

ఘోరరూపే మహారావే సర్వశత్రుక్షయంకరీ | భక్తేభ్యో వరదే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౧ || సురాఽసురార్చితే దేవి సిద్ధగంధర్వసేవితే | జాడ్యపాపహరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ || ౨ || జటాజూటసమాయుక్తే లోలజిహ్వానుకారిణీ | ద్రుతబుద్ధికరే దేవి త్రాహి మాం శరణాగతమ్ ||...

Sri Tripura Bhairavi stotram – శ్రీ త్రిపురభైరవీ స్తోత్రం

శ్రీ భైరవ ఉవాచ- బ్రహ్మాదయస్స్తుతి శతైరపి సూక్ష్మరూపం జానంతినైవ జగదాదిమనాదిమూర్తిమ్ | తస్మాదమూం కుచనతాం నవకుంకుమాస్యాం స్థూలాం స్తువే సకలవాఙ్మయమాతృభూతామ్ || ౧ || సద్యస్సముద్యత సహస్ర దివాకరాభాం విద్యాక్షసూత్రవరదాభయచిహ్నహస్తాం | నేత్రోత్పలైస్త్రిభిరలంకృతవక్త్రపద్మాం త్వాం తారహారరుచిరాం త్రిపురాం భజామః || ౨ || సిందూరపూరరుచిరాం కుచభారనమ్రాం జన్మాంతరేషు...

Kamala stotram in Telugu – కమలా స్తోత్రం

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ || దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః | స్తూయసే త్వం సదా...

Tripurasundari manasa puja stotram in telugu – త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం

మమ న భజనశక్తిః పాదయోస్తే న భక్తి- ర్న చ విషయవిరక్తిర్ధ్యానయోగే న సక్తిః | ఇతి మనసి సదాహం చింతయన్నాద్యశక్తే రుచిరవచనపుష్పైరర్చనం సంచినోమి || ౧ || వ్యాప్తం హాటకవిగ్రహైర్జలచరైరారూఢదేవవ్రజైః పోతైరాకులితాంతరం మణిధరైర్భూమీధరైర్భూషితమ్ | ఆరక్తామృతసింధుముద్ధురచలద్వీచీచయవ్యాకుల- వ్యోమానం పరిచింత్య సంతతమహో చేతః కృతార్థీభవ || ౨...

Tripurasundari ashtakam – త్రిపురసుందర్యష్టకం

కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితామ్ నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౧ || కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్ దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౨ || కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా కయాపి ఘననీలయా కవచితా వయం లీలయా || ౩...

error: Download Stotra Nidhi mobile app