108, 300 & 1000 నామావళ్యః


అష్టోత్తరాలు

శ్రీ అనంతపద్మనాభ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ అన్నపూర్ణా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ అర్ధనారీశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ అరుణాచలేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ అష్టలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళిః

అష్టలక్ష్మీ

శ్రీ ఆదిలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ధాన్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ధైర్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ గజలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సంతానలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ విజయలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ విద్యాలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ఐశ్వర్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ఉమా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ కామాక్ష్యష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ కుబేర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ కృష్ణ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ గణపతి గకారాష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ గణేశ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ గోదాదేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ తులసీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

దశమహావిద్యా

శ్రీ కాళీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ తారాంబా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ షోడశీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ త్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ఛిన్నమస్తా దేవి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ధూమావతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ బగళాముఖీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మాతంగీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ కమలా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ దత్తాత్రేయ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ దామోదర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తరశతనామావళిః – ౧

శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తరశతనామావళిః – ౨

శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః

 దేవీ ఖడ్గమాలా నామావళీ

నవగ్రహ

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ అంగారక అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ నాగదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ పద్మావతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ ప్రత్యంగిరా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ బటుక భైరవ అష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మహాలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మహావిష్ణు అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మహిషాసురమర్దినీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ మానసాదేవీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రాధా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రామ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రామానుజాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ రంగనాథ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ లలితా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ వారాహి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ వాసవీకన్యకాపరమేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ విఘ్నేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ విష్వక్సేనాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ విద్యారణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – 1

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః – 2

శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తరశతనామావళిః 3

శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ శివ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ షిర్డీసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సాయి సకార అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తరశతనామావళిః – 1

శ్రీ సత్యనారాయణ అష్టోత్తరశతనామావళిః – 2

శ్రీ సత్యసాయి అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సీతా అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీ హరిహర అష్టోత్తర శతనామావళిః


Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: